This is a BOOKlook2second

เรื่องราวของการอ่านจิตใจคนเพื่อทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์อันดี สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเราทุกคน ทำให้เราทราบว่า ผู้ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยนั้น รู้สึกอย่างไรกับเรา มีความจริงใจต่อเรามากน้อยแค่ไหน นอกจากจะช่วยให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ  ทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถปรับตัวเพื่อให้รู้เท่าทันผู้อื่น

ผู้เขียน          ยูคิยู (จิตแพทย์)
ผู้แปล           โชว์เดียร์ (ผู้แปลผลงานกำแพงคนโง่)
สำนักพิมพ์    SATURDAY
จัดจำหน่าย    บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย
ราคา             100    บาท

Advertisements


et cetera